CONDICIONS DEL PROGRAMA DE TARIFA SOCIAL

Psicologia Tàndem es reserva el dreta a excloure del programa qualsevol beneficiari del que se sospiti que fa un us indegut, abusiu o fraudulent de les condicions del programa.

 • Beneficiaris

  - Es podrà beneficiar de la tarifa social qualsevol persona que requereixi d'una orientació psicològica i estigui en disposició d'acreditar situació de vulnerabilitat socio-econòmica amb algun document oficial, o prèvia petició/recomanació dels Serveis Socials del seu municipi.

 • Cost

  -La tarifa social mínima és de 20€ per sessió i usuari destinats íntegrament a cobrir  les despeses administratives i el manteniment de la consulta.

   

  -L'usuari haurà d'abonar aquest import en finalitzar cada visita.

   

  -Els psicoterapeutes que treballen a tarifa social, ofereixen els seus serveis voluntàriament i no perceben cap tipus de remuneració per l'atenció prestada.

   

  -En cas que durant el procés terapèutic reverteixi la situació econòmica de l'usuari, aquest es compromet a revisar els seus honoraris d'acord a les seves possibilitats i atenen el cost real del servei (45-60€).

 • Durada

  - L'assistència psicològica acollida a tarifa social tindrà una durada màxima de 14 sessions.

   

  -L'usuari pot interrompre l'assistència sempre que ho vulgui i sense que això comporti cap despesa afegida.

   

  - En cas de desitjar la continuïtat de la intervenció terapèutica, es realitzarà una revisió dels honoraris per adequar-los al cost real del servei (40-60 € que inclouen la remuneració del terapeuta), d'acord a les possibilitats de l'usuari.

   

   

   

   

 • Objectius

  - Les sessions realitzades dins el programa de Tarifa Social segueixen les directrius de la psicoteràpia breu (focal) i estan orientades al diagnòstic, orientació i prevenció del malestar principal del subjecte.

   

  - Queda exclosa d'aquest servei la funció psicoterapèutica donat que requereix d'una freqüència i durada superior a les 14 sessions que Psicologia Tàndem pot oferir amb el seu programa de tarifa social.

 • Limitacions

  - El programa de tarifa social és de caràcter unipersonal, queden descartades intervencions de teràpia familiar o de parella.

   

  - Per tal de garantir el correcte funcionament i continuïtat d'aquest programa, Psicologia Tàndem te assignats un nombre màxim de beneficiaris, sobrepassat aquest nombre, el sol·licitants passaran a formar part d'una llista d'espera i seran atesos per rigorós ordre d'inscripció.

   

  - Quan dos o més membres d'una unitat familiar sol·licitin atenció en el programa de tarifa Social, s'atendrà un d'ells a la major brevetat i el segon passarà a la llista d'espera per ser atès així que li correspongui.

Psicoterapia, psicoanálisis, mejor, mejores, expertos, psicoanalítico, anorexia, bulimia, ansiedad, depresión, duelo, personalidad, tdah, conducta, impulsividad, estres, stres, psicologia, psicólogos, barcelona, lliçà d'Amunt, sicólogos, sicologia, tandem, analisis, dinámico, freud, lacan, klein,

Barcelona

C/ Sant Elíes, 21

08006

637 82 59 64

El nostre equip

Més detalls

Lliçà d'Amunt

 

C/ Anselm Clavé, 108

08186

678 67 15 42

www.000webhost.com